Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

OBEC JASENOVO

Obecný úrad Jasenovo č. 99, 038 22 Slovenské Pravno

POZVÁNKA

Na základe § 12 ods. 1, prvej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční

 

 

 

17.06.2022 (Piatok) o 18:00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Voľba návrhovej komisie.
 5. Kontrola uznesení.
 6. Diskusia občanov.
 7. Schválenie plánu kontrol na 2. polrok 2022.
 8. Výsledky kontrol HK za posledné obdobie.
 9. Záverečný účet obce Jasenovo za rok 2021.
 10. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce.
 11. Schválenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie.
 12. Úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie.
 13. Výstup na Vyšehrad.
 14. Diskusia.
 15. Návrh na uznesenie.
 16. Záver.

 

 

                                                            _______________________

                                                                    Ing. Ján Škorvánek

                                                                         starosta obce

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť