Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo

OBEC JASENOVO

Obecný úrad Jasenovo č. 99, 038 22 Slovenské Pravno

POZVÁNKA

Na základe § 12 ods. 1, prvej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční

 

 

 

18.11.2022 (Piatok) o 18:00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 10. Diskusia
 11. Záver.

 

                                                            _______________________

                                                                    Ing. Ján Škorvánek

                                                                         starosta obce

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť