Navigácia

Obsah

o obci

Súčasnosť

 

V krásnej hornoturčianskej prírode pod vrchom Vyšehrad, obklopenej horskými masívmi Žiaru v juhozápadnej časti Turca leží obec Jasenovo. Obcou preteká potok Jasenica. Cez obec prechádza cesta II/519, ktorá spája mestá Martin a Prievidzu. Počet obyvateľov je 130, trvalé obývaných domov je 44 a víkendových domov je 22. Vo vlastníctve obce je budova Obecného úradu, Požiarna zbrojnica, Dom smútku, starý Kultúrny dom a bývalá sypáreň. V obci sú vhodné podmienky na pešiu turistiku, hubárstvo a poľovníctvo. V katastri obce je aj archeologicky skúmaná lokalita – hradisko Vyšehrad 820 m. nad morom. Archeologický výskum sa vykonával v rokoch 1970-1978. Od roku 1982 je na tomto mieste Náučný chodník, ktorý bol obnovený v roku 2007. Tematické zameranie chodníka: prírodné, ochranárske a historické. Počet zastávok šesť a dĺžka trasy je 1,6 km. Od roku 2015 sa archeologický výskum obnovil a stále pokračuje. Chránené územie -  Národná prírodná rezervácia – Vyšehrad. Geomorfologický celok Žiar. Od roku 1998 je na vrchu Vyšehrad inštalovaný dvojkríž ku ktorému každoročne 5. Júla v deň osláv vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda obec organizuje Národný výstup. Výstup organizuje v súčinnosti všetkých organizácií z obce s hodnotným kultúrnym programom. Pripravuje sa aj pohostenie guľášom a pravými svadobnými koláčmi pripravovanými miestnymi ženami podľa starých receptúr.

ERB OBCE

Jasenovskí richtári v administratívnej činnosti používali obecnú pečať, ktorá pochádza z roku 1818, v typáriu s motívom stromu jaseňa a pluhom. Kruhopis pečate je SIG ( illum) Jaszenowa in Thu (rc) 1818. Motív vyobrazenia na pečatidle odráža spôsob života miestneho obyvateľstva s to práca v lese (v jasenovských porastoch) a poľnohospodárstvo. Erb vznikol ako hovoriaca symbolika historickej predlohy a má túto podobu: v modrom štíte pod zlatým jaseňom zlatý pluh so striebornými radlicami. Znamenie je zložené do dole zaobleného, tzv. Neskorogotického heraldického štítu. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JASENOVO. Obecná vlajka pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbe modrej, bielej a žltej. Erb, pečať a vlajka Jasenova predstavujú trojicu základných symbolov obce. Nová etapa a vývoj erbu obce Jasenovo nastala v roku 199. Obecné symboly boli ustanovené na základe prerokovania v Heraldickej komisii MV SR dňa 23. Júna 1999. Obecný erb, vlajka obce a štandarda starostu boli zaevidované do Heraldického registra SR pod signatúrou J 49/99. Obecné zastupiteľstvo schválilo symboly obce 31. Augusta 1999 uznesením č. 5/99.
 

Erb