Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Popis služby

Obec poskytuje informácie o životnom prostredí

Typy informácií:

  • správa o stave životného prostredia,
  • zásady ochrany životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní prírodných zdrojov,
  • sankcie za poškodzovanie životného prostredia.

 

K najdôležitejším prioritám samosprávy obce Jasenovo patrí starostlivosť o životné prostredie, chrániť a zveľaďovať životné prostredie pre nás i pre budúce generácie.

Obec Jasenovo dodržiava pri svojich činnostiach princípy prístupu k životnému prostrediu

  • ekologicky citlivá starostlivosť o verejnú zeleň
  • predchádzanie vzniku odpadov, bezpečné zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov environmentálne vhodným spôsobom
  • efektívne plánovanie dopravy