Navigácia

Obsah

Školské obvody

Popis služby

Povinnosťou obce je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť svoju školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. 

Typy informácií:

Obec určuje svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy obvodný úrad v sídle kraja. Podľa §9 zákona 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa obvodné úrady zmenili na okresné úrady.