Navigácia

Obsah

Územný plán obce Jasenovo

Popis služby

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie v podobe textovej a grafickej časti.

Informovanosť o územnom pláne sa musí riadiť predpisom č.50/1976 Zb.

Typy informácií:
  • územnoplánovacie podklady

            a) urbanistická štúdia,

            b) územný generel,

            c) územná prognóza,

            d) územno-technické podklady,

  • územnoplánovacia dokumentácia obce (územný plán obce),

poprípade územnoplánovacia dokumentácia zóny (územný plán zóny).