Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti  jej  pravidlá  a úlohy hlavného kontrolóra sú dané  zákonom  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení.  Z podstatných skutočností  je to najmä:

  • Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo;
  • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je  6 rokov;
  • Hlavný kontrolór je zamestnancom obce;
  • Hlavný kontrolór (HK) vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri  nakladaní s majetkom obce,  príjmov, výdavkov a finančných operácií  obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených obecným zastupiteľstvom;
  • Kontrole činnosti  HK podlieha:  obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, resp. nenávratné finančné výpomoci;

 VYBRATÉ  ÚLOHY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA:

  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie raz za polrok plán kontrolnej činnosti;
  • Vypracúva odborné stanoviská k  rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce;
  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu správu  o výsledkoch kontroly;
  • Po ukončení roka do 60 dní predkladá obecnému zastupiteľstvu správu z kontrol za predchádzajúci rok,
  • Je povinný  vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, starosta obce  a i.

 

7. februára 2019 bola zvolená  do pozície  hlavnej kontrolórky obce Jasenovo -  Ing.  Beáta Gáborová.

Ing. Beáta  Gáborová  sa narodila 30. 8. 1962 v Martine. Vysokoškolské vzdelanie získala na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte,  VŠP v Nitre.  Vzdelanie si doplnila formou Celoživotného dvojročného štúdia na Právnickej fakulte UK Bratislava  v oblasti správneho práva a miestnej samosprávy.  Pracovala 28 rokov na rôznych pozíciách v štátnej a verejnej správe okresu Turčianske Teplice a Martin, a to najmä ako vedúca regionálneho rozvoja a dopravy Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach, riaditeľka Okresného úradu práce v Turčianskych Tepliciach, vedúca oddelenia aktívnej politiky trhu práce na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, hlavná kontrolórka a prednostka mesta Turčianske Teplice. V súčasnosti pracuje na Okresnom úrade v Turčianskych Tepliciach.