Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti  jej  pravidlá  a úlohy hlavného kontrolóra sú dané  zákonom  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení.  Z podstatných skutočností  je to najmä:

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo;

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je  6 rokov;

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce;

Hlavný kontrolór (ďalej len HK) vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri  nakladaní s majetkom obce,  príjmov, výdavkov a finančných operácií  obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených obecným zastupiteľstvom;

Kontrole  HK podlieha:  obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, resp. nenávratné finančné výpomoci.

 

VYBRATÉ  ÚLOHY  HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie raz za polrok plán kontrolnej činnosti;
  • Vypracúva odborné stanoviská k  rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce;
  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu správu  o výsledkoch kontroly;
  • Po ukončení roka do 60 dní predkladá obecnému zastupiteľstvu správu z kontrol za predchádzajúci rok,
  • Je povinný  vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, starosta obce 
  • Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri  nakladaní s majetkom obce,  príjmov, výdavkov a finančných operácií  obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených obecným zastupiteľstvom a i.

 

28. júna 2023 bola zvolená  do pozície  hlavnej kontrolórky obce Jasenovo -  Mgr. Ivana Prokainová, nastúpila do funkcie 1. júla 2023.

Mgr. Ivana Prokainová  sa narodila 21. mája 1987  v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2010.  Pracovala 2 roky v Československej obchodnej banke na pozícií právničky najmä pri zastupovaní banky v súdnych sporoch pri vymáhaní úverov v exekučnom, dedičskom, konkurznom, reštrukturalizačnom a rozhodcovskom konaní. Po materskej dovolenke pracovala krátku dobu na Spoločnej obecnej úradovni v Dubovom, kde vykonávala najmä:

  • zastrešovanie právnej agendy pre obce,
  • konzultácie pri príprave všeobecných záväzných nariadení obce,
  • príprava právnych stanovísk a výkladov zákonov a nariadení,
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie.

 

Od roku 2021 pracuje ako riaditeľka obchodného centra Galéria v Martine.